تصور کنید لبه ی یک پرتگاه ایستاده اید و یک شکاف بزرگ پیش روی شماست اما تمایل دارید که به سمت دیگر بروید. قطعا نمی توانید قدم زنان این مسیر را طی کنید و یا حتی بپرید یا پرواز کنید. اما میتوانید با ساختن یک پل خود را به مقصد برسانید. ساختن این پل نیاز به انگیزه، صبر و تلاش دارد. در مراحل ابتدایی ساخته شدن پل در ابتدا فقط میتوانید روی آن با احتیاط راه بروید اما به مرور زمان ساخت این پل به اتمام می رسد و انقدر محکم و امن می شود که شما حتی قادر خواهید بود با ماشین از روی آن تردد کنید.حالا اینگونه تصور کنید که آن پرتگاه زبان مادری شماست و سعی دارید به زبان دوم که آن سوی پرتگاه است تسلط پیدا کنید. در این سناریو آن پل، در واقع اینترلنگوئج و یا زبان بینابینی شماست.

اینترلنگوئج یک سیستم زبانشناسی است که توسط یادگیرندگان زبان دوم استفاده می شود. زبان آموزان این زبان را هنگام تلاش برای برقراری ارتباط در زبان مقصد ایجاد می کنند. در اینترلنگوئج از دانش زبانی موجود در زبان مادری برای درک و سازماندهی زبان دوم استفاده می شود با این وجود یک زبان مستقل و متفاوت نسبت به زبان مادری و زبان مقصد به شمار می آید و دارای دستورهای زبانی و قواعد منحصر به خودش تحت تاثیر زبان اول و دوم می باشد. اینترلنگوئج هر زبان آموز مخصوص و محدود به خود بوده و با دیگر زبان آموزان متفاوت است چراکه دستورها و قوانینش در طی زمان توسط معلم، همکلاسی ها و دانش زبانی جدید تغییر میکند.